Ταυτότητα

Η Κ.Ε.Ψ.Ψ. είναι επιστημονική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, μη κερδοσκοπική, εγγεγραμμένη στον έφορο εταιρειών (αρ. Εγγραφής 299470/Δεκέμβριος 2011).

Οι βασικοί σκοποί της είναι:

  • Να οργανώνει την εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ενηλίκων παιδιών και εφήβων.
  • Να παρέχει μια επαγγελματική οργάνωση για όσους ασχολούνται με την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και να προάγει και να αναπτύσσει αυτή την εργασία ως επιστημονική δραστηριότητα.
  • Να καθορίσει και να διατηρήσει τις προδιαγραφές των επαγγελματικών ικανοτήτων και προσόντων που απαιτούνται γι’ αυτή την επιστημονική εργασία και το επίπεδο ήθους της επαγγελματικής συμπεριφοράς.
  • Να συμβάλλει ενεργά στη προαγωγή της ψυχικής υγείας.
  • Να προάγει την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς που ασκούν το έργο της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας και άλλους επιστήμονες που ασκούν έργο με στόχο την ψυχική υγεία.

Όργανα της Κ.Ε.Ψ.Ψ. είναι:

  • Η Γενική Συνέλευση
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Η Εκπαιδευτική Επιτροπή και
  • Οι μόνιμες επιτροπές

Η Κ.Ε.Ψ.Ψ. είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας (E.F.P.P.) και ακολουθεί τις προδιαγραφές εκπαίδευσης και επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης και συμπεριφοράς που αυτή ορίζει.