Πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Διάρκεια: Τετραετές

Η ΚΕΨΨ οργανώνει ένα εντατικό τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία το οποίο ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (EFPP) της οποίας η ΚΕΨΨ είναι πλήρες μέλος από το 2000. Το πρόγραμμα που είναι τετραετές, βασίζεται σε τρεις πυλώνες, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια (3 ώρες εβδομαδιαίως), την εποπτεία (τουλ. 200 ώρες) και την προσωπική ανάλυση/θεραπεία (3 φορές εβδομαδιαίως) που συνεχίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Τα δίδακτρα για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια υπολογίζονται περίπου στα €2,000 ετησίως νοουμένου ότι ο αριθμός εκπαιδευομένων υπερβαίνει τους πέντε (5).

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στο πιο πάνω πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας που να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των ακαδημαϊκών σας πτυχίων.

Ως εκπαιδευόμενοι της Εταιρείας γίνονται δεκτοί ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, κλινικοί ψυχολόγοι και κατά περίπτωση άλλοι επιστήμονες συγγενών κλάδων που διαθέτουν πανεπιστημιακού επιπέδου πτυχίο.

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) έχει την δυνατότητα να ζητήσει συστατικές επιστολές από αρμόδια πρόσωπα για τους υποψηφίους. Ο υποψήφιος έχει προσωπικές συνεντεύξεις με δύο εκπαιδευτές της Εταιρείας και εάν κριθεί απαραίτητο και με τρίτο, στις οποίες διερευνώνται τα κίνητρα, οι ικανότητες και η προσωπικότητα του. Οι εκπαιδευτές υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους στην Ε.Ε. η οποία συνεδριάζει και συζητά για την αποδοχή της αίτησης του υποψήφιου εκπαιδευόμενου μέλους.

Εκπαιδευόμενοι θεωρούνται όσοι έχουν γίνει δεκτοί, μετά από αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σχετική θετική απόφαση της Ε.Ε.Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και κατευθύνσεις που περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό.